GRAVKORET I KÅLLERED

Gravkoret i Kållereds kyrkogård byggdes av Peter Samuelsson Bagge.

0045_gravkor_04Vandraren, som följer den branta avtagsvägen, vilken från stora landsvägen strax söder om Kållereds station leder upp på den skogshöjd, där Kållereds kyrka ligger, får riklig lön för mödan. En mer idyllisk tempelplats än den här uppe under trädens skydd, i förnäm avskildhet från den värld som larmar och jäktar nedanför åsen, får man sannerligen leta efter.

Det var emellertid ej länge sedan Göteborgs Morgonpost hade anledning att peka på ett missförhållande som i hög grad var ägnat att störa skönheten här uppe: vanvården av de båda gravkoren; det Baggeska och det Almrothska. Trasiga hängde gravkorets järnfönster på sina krokar och gåvo fri inblick ned i gravkammaren, där kistorna lågo huller om buller, andra detaljer att förtiga. Den lilla församlingen ansåg sig icke ha råd att lägga ut någon större summa för korets reparation och vände sig till byggnadsstyrelsen, som emellertid menade på, att det vore de båda släkterna, vilka hade att sörja för byggnadernas ans och vård. Resultatet blev emellertid, att några för saken intresserade ättlingar av den gamla Baggeska släkten satsade de pengar, som voro erforderliga för det Baggeska korets iståndsättande, medan församlingen åtog sig att själv bekosta de nödvändigaste reparationer på det Almrothska.

I dagarna (1933) har detta arbete just slutförts. Taket har blivit omtäckt, den gamla plåtgarneringen ersatt med en liknande av0045_gravkor_10 koppar, nya fönster ha satts in, i stället för det gamla bjälklagret av trä har kommit armerad betong med golv av Råda granithällar. De 54 kistorna i gravkammaren ha ordnats upp, järnluckorna med sina ventilhål ha nitats fast, och nedgången till själva kammaren täckts med en tumba i kalksten, som dock ännu saknar inskrift. Det hela ger ett intryck av renhet och enkelhet, som stämmer till högtid. Det är åter städat och pyntat uppe på den gamla kyrkoplatsen.

Vem de övriga medlemmarna av släkten Bagge äro, som vila i denna gravkammare, är inte med visshet bekant, men det har i samband med restaureringen talats om, att man skulle göra en undersökning och om möjligt låta upprätta en fullständig förteckning. Nu ha emellertid arbetarna åter lämnat gravkoret, dörrarna ha låsts, och ingen stör ron.

Restaureringen, i vad den omfattar Baggeska gravkoret, har utförts av byggmästare A.W. Reimer i firman Reimer & Weche, efter ritningar, uppgjorda av länsarkitekten Erik Friberger.


Källmaterial:
Utdrag från Göteborgs Morgonpost omkring 1933