Slussen Norrkvarn Nedre

En av slussarna till Göta kanal, Norrkvarn nedre, har fått sitt namn från Samuel Bagge som var kanalbyggets förste ”övermekanikus”.

Slussen Norrkvarn

Slussen Norrkvarn

Göta kanals historia
Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal. De mindre sjöarna man passerar på vägen utgör 103 km av kanalens längd.

En 300 år gammal dröm
Redan på 1500-talet föreslog den ryktbare biskop Brask i Linköping att en båtled skulle anläggas tvärs över Sverige – från Östersjön till Västerhavet. Planerna på en kanal genom Sveriges skulle komma att stötas och blötas åtskilliga gånger fram till början av 1800-talet då Baltzar von Platens kanalplaner blev verklighet.

Baltzar von Platen
Baltzar von Platen, greve, sjömilitär och statsråd, blev den som lyckades driva igenom kanalprojektet. 1806 lade han fram sin avhandling om kanaler, som resulterade i uppdraget att göra ett förslag till Göta kanal. Till sin hjälp tog han Europas främste kanalbyggare, skotten Thomas Telford. Vid besök i England hade Samuel Bagge under Thomas ledning studerat de engelska kanalanläggningarna och därför ville von Platen även ha hjälp utav Samuel.

Den 11 april 1810 utfärdade Karl XIII det privilegiebrev som gav Göta kanalbolag rätt att bygga och driva kanalen, och tilldelade bolaget arbetskraft, mark och skogar för kanalens byggande. I maj 1810 togs de första spadtagen vid Motala. Arbetena var snart igång på ett 15-tal olika ställlen utmed kanalen.

Soldater och dagsverken
Göta kanal färdigställdes huvudsakligen av 58.000 indelta soldater från 16 olika regementen som under längre och kortare tid arbetade på kanalbygget. Se nedan vilka regementen som deltog.

Under de 22 byggnadsåren utförde i runt tal 60.000 man, inberäknat ett pionjärkompani ryska krigsfångar och en del privata arbetare, ca 7 miljoner effektiva dagsverken à 12 timmar. Grävningen av kanalen utfördes till största delen för hand med plåtskodda träspadar. Arbetet bestod i huvudsak av att gräva, spränga och mura.

Baltzar von Platen införskaffade även ny teknik i form av olika redskap och tekniska hjälpmedel från England. Flera yrkesskickliga engelska arbetsledare anställdes.

Motala Verkstad
1822 anlade Baltzar von Platen en mindre mekanisk verkstad i Motala, vilken senare skulle utvecklas till att bli ”den svenska verkstadsindustrins vagga”.

Den högtidliga invigningen
Den 26 september 1832 invigdes Göta kanal i Mem under stor pompa och ståt i närvaro av Sveriges konung Karl XIV Johan med familj.

Baltzar von Platen fick inte uppleva kröningen av sitt livsverk. Knappt tre år tidigare, 1829, avled han.

Nyttotrafiken
Under hela 1800-talet hade kanalen stor betydelse som transportled, både för varor och passagerare. Däremot fick inte kanalen den långsiktiga betydelse von Platen hade hoppats på. Järnvägen och framför allt lastbilstrafiken tog så småningom över kanalens roll. Transportleden blev istället en av Sveriges mest välbesökta och kända turistattraktioner.

Kanalhistoria i korthet:
Initiativtagare och ansvarig: Baltzar von Platen
Byggår: 1810-1832.
Kostnad: Nio miljoner riksdaler, vilket motsvarar cirka 12,3 miljarder kronor (SEK) i 1995 års penningvärde.
Personal: 58 000 indelta soldater deltog i arbetet och gjorde cirka sju miljoner dagsverken. Ett dagsverke omfattade tolv timmar. Den krävande grävningen utfördes huvudsakligen för hand.


Källmaterial:
Svensk biografiskt lexikon, del II.
Göta kanal
Populär historia Göta kanal