Trollhätte Sluss- & Kanalverk

Peter Bagge var en av de drivande krafterna för att bygget av Trollhätte kanal- och slussverk kom igång i slutet av 1700-talet. Den invigdes 1800.

Illustration av kanalbygget på 1800-talet

Illustration av kanalbygget på 1800-talet

Under 1700-talet hade man gjort försök att öppna en förbindelse mellan Vänern och Kattegatt. Vid 1700-talets slut var segelfarten fri från Vänern till den s.k Kaveldammen och från Göteborg till nedersta fallet vid Trollhättan. Vid 1790-talets början lades olika förslag fram för hur man skulle få den sista biten segelbar. Peter Bagge som bodde i närheten kunde sätta sig in grundligen i kanalförhållandet och lämnade anonymt in sitt förslag i Göteborgs Allehanda 23/7 1793. Det nya och mest utmärkande i detta var att arbetets slutförande skulle drivas privat och sambandet mellan staten och kanalen skulle upphöra. Ett bolag borde bildas och de redan färdigbyggda slussarna och all annan inköpt egendom skulle överlåtas till bolaget. Förslaget mottogs med största intresse och det blev en livlig diskussion i pressen både för och emot. För att kunna granska och jämföra alla förslag tillsatte kungen en kommitté på 9 personer där bl.a Peter och direktören för ostindiska kompaniet, William Chalmers, inkallades. Peter var den drivande kraften och tack vare hans energi så kunde ett beslut tas i början av december. I stort sett antogs Peters förslag men med vissa justeringar vad gällde reglerna för statens egendom. Peter hade också tagit fram regler för slussavgifter, bolagsregler,

Del av dagens kanalsystem i Trollhättan

Del av dagens kanalsystem i Trollhättan

aktiekapitalets inbetalning och förvaltning, m.m. Kungen fastslog det slutliga förslaget den 13/12 1793. Peter blev också sedan utsedd som en av 6 direktörer i kanalbolaget. Bagge utnämndes också som en av de två verkställande direktörerna för själva byggandet av kanalen. Med samma energi som tidigare som påbörjade han projektet. Revisionsberättelserna bekräftar hans flit, kunskaper och outtröttliga bemödande för kanalens drift och fortgång. När kanalen 1800 öppnats för trafik, utträdde han ur styrelsen. Följande år gav Gustav IV Adolf vid ett besök i Trollhättan hans namn åt en av de i bergen insprängda slussarna